Chen Yu Fei (Tiongkok) mengembalikan shuttlecock.
Lee Yong Dae (Korea).
Fitriani (Indonesia) mengembalikan shuttlecock.
Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) bersiap menyambut pengembalian.
Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) bersiap mengembalikan shuttlecock.
Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) menyambut pengembalian.