Pusarla V Sindhu (India).
Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia).